Thanakorn149ATMClinic
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  |  
 ตะกร้าสินค้า (0)
คลินิกธนกรการแพทย์แผนไทยประยุกต์(๒)


 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดี แข็งแรง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างยังยืนตลอดจนเข้าสู่อายุขัยของชีวิตด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ดังคำกล่าวที่ว่า อโรคยา ปรามา ลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสิรฐ  

 

             จากประสบการณ์ทำงานทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ทำให้ผมมีจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าในวิชาการแพทย์แผนไทยและพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคมได้มีทางเลือกในการดูแลสุขภาพ กระผมได้ศึกษาเล่าเรียนจากโรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย(ชีวกโกมารภัจจ์)ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หน้าวัดบวรนิเวศ บางลำภู กทม.พ.ศ.2525 ซึ่งได้รับการก่อตั้งโดยศาสตราจารย์นายแพทย์อวย เกตุสิงห์  อดีตคณบดีคณะแพทย์ศิริราชพยาบาล ทั้งนี้ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ ได้เล็งเห็นว่าแพทย์แผนไทยมีข้อดีมากมายโดยเฉพาะวิธีการรักษา แต่ยังบกพร่องตรงการวินิจฉัยโรคซึ่งยังไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ทำให้บางครั้งมีการวินิจฉัยผิดพลาดส่งผลถึงการรักษาและไม่ได้รับความเชื่อถือจากคนไข้ จึงได้ก่อตั้งมูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม ขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2523 และได้ก่อตั้งอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์)ขึ้นที่หน้าวัดบวรนิเวศ ในปี 2525 เปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง  (ปวส.) 3 ปี (แพทย์อายุรเวท) รับนักเรียนทั้งที่จบม.6 และผู้ที่จบปริญญาตรีมาแล้วเข้ารับการศึกษา จนถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งเป็นวิชาหลักทางด้านการแพทย์แผนโบราณของไทย ทั้งทางเวชกรรมแผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย หัตถเวชกรรมแผนไทย และผดุงครรภ์ ผสมผสานกับพื้นฐานการแพทย์แผนปัจจุบันตามหลักวิทยาศาสตร์พื้นฐานหรือปรีคลินิได้แก่กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา ชีวเคมี เภสัชวิทยา ศัลยศาสตร์ พฤกษศาสตร์ เภสัชเวท ฯลฯ และ หลักวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือคลินิก  โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย หลายท่าน ได้สั่งสอนอบรมความรู้วิชาและประสบการณ์ ให้กับนักศึกษา จนกระผมจบการศึกษา สามารถมีความรู้สอบใบอนุญาตการประโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนโบราณแบบประยุกต์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 จากสภาการพยาบาล  และปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์มาตลอดเป็นระยะเวลา  22 ปี จากสถานการณ์ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ทำให้ผมมีประสบการณ์ได้สัมผัสกับผู้ป่วยหลากหลายอาการของการเกิดโรคทำให้ผมได้มีองค์ความรู้ในการนำหลักวิชาการแพทย์แผนโบราณที่บันทึกไว้ในตำรานำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของคนไทย ทำให้คนไทยมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง กระผมเคารพอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่ให้ความรู้วิชาการและประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ด้วยข้าพเจ้าจะขอถ่ายทอดความรู้วิชาการและประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์สู่สังคมตลอดไป เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยให้มีสุขภาพดี แข็งแรง สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยื่นตลอดทั้งชีวิตความหมายวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๖

การแพทย์แผนไทย หมายความว่า กระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัด รักษา หรือป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์ การผดุงครรภ์ การนวดไทย และให้หมายความรวมถึง การเตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐ์อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งนี้ โดยอาศัยความรู้หรือตำราที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา

วิชาชีพการแพทย์แผนไทย หมายความว่า วิชาชีพที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

  • การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หมายความว่า การประกอบวิชาชีพที่กระทำหรือมุ่งหมายจะกระทำต่อมนุษย์ เกี่ยวกับการแนะนำ การตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การรักษาโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย การแพทย์พื้นบ้าน และองค์ความรู้ด้านอื่นที่ตามรัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยซึ่งถ่ายทอดหรือพัฒนาสืบต่อกันมาตามตำราการแพทย์แผนไทย หรือจากสถานศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง
  • การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หมายความว่า การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย อาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งศึกษาจากสถานศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง รวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือหรืออุปกรร์ทางวิทยาศาตร์การแพทย์ทั้งนี้ตามระเบียบและข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทย

  

ความหมายของสมุนไพร ตามพจณานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๑๐ หมายถึง พืชที่ใช้ทำเครื่องยา สมุนไพรกำเนิดมาจากธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะในทางสุขภาพ อันหมายถึง ทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค ความหมายของสมุนไพรในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ ได้ระบุว่า ยาสมุนไพร ยาที่ได้จากพฤกษาชาติ สัตว์ หรือแร่ธาตุ ซึ่งมิได้ผสมปรุงหรือแปรสภาพ เช่น พืชก็ยังเป็นส่วนของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล ฯลฯ ซึ่งมิได้ผ่านการแปรรูปใดๆ แต่อย่างไรก็ตามในทางการค้านั้น สมุนไพรมักจะถูกดัดแปลในรูปแบบต่างๆ  ได้แก่ การหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลง บดเป็นผงอัดเป็นแท่ง อาจกล่าวได้ว่า สมุนไพร (Medicinal Plant or Herb) หมายถึง ยาที่จากส่วนของพืช สัตว์ และแร่ธาตุ ซึ่งยังมิได้ผสมปรุง หรือ แปรสภาพ และใช้เพื่อบรรเทาหรือรักษาอาการเจ็บป่วย


  

รับปรึกษาสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
อ่านทั้งหมด ...

Google


  


Online: 1 Visits: 107,942 Today: 21 PageView/Month: 929