Thanakorn149ATMClinic
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  |  
 ตะกร้าสินค้า (0)

การตรวจและการการรักษาโรคทางด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์

ประกอบด้วย

  • หลักพื้นฐานวิชาชีพ แบ่งเป็นกลุ่มวิชาชีพวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ปรสิตวิทยา พยาธิวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา เภสัชพฤกศาสตร์ เภสัชเวท เภสัชวิทยา และกลุ่มวิชาชีพวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครอบคลุมการตรวจร่างกาย การสืบค้นการวินิจฉัยโรค เวชศาสตร์ทั่วไป โภชนาการ รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างแพทย์แผนไทยประยุกต์กับแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเหมาะสม

  • ด้านเวชกรรมไทยประยุกต์ การตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
  • ด้านเภสัชกรรมไทยประยุกต์ การปรุงยาและผลิตยาจากสมุนไพรสำหรับบำบัดรักษาโรค
  • ด้านหัตถเวชกรรมไทยประยุกต์ การบำบัดรักษาด้วยการนวดไทยแบบราชสำนัก
  • ด้านการผดุงครรภ์ไทยประยุกต์ เป็นศาสตร์ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ การทำคลอด การดูแลหญิงหลังคลอด และการดูแลทารกแรกเกิด 
  • ทั้งนี้การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หมายความว่า การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งศึกษาจากสถานศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง รวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งนี้ ตามระเบียบและข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทย

 

รับปรึกษาสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
อ่านทั้งหมด ...


Online: 1 Visits: 110,329 Today: 22 PageView/Month: 251